เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 พลอากาศตรี บรรเจิด บัวสมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะนายทหารฯ เดินทางลงพื้นที่บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศระบบนิเวศผืนป่าชายเลนที่คงความอุดมสมบูรณ์แห่งภาคตะวันออก

โดยมี นาวาเอก ไพทูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นาวาเอก สุพน ปราบภัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.ตราด นายชูศิษฐ์ พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด นายบุญยิ่ง สิงห์พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว นำคณะตรวจพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว กล่าวว่า ชุมชนบ้านเปร็ดใน เป็นชุมชนเล็กๆที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีประชากรประมาณ 600 คน ด้วยอุดมการณ์แน่วแน่ในการปกป้องผืนป่า ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผืนป่าชายเลน ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 12,000 ไร่ ชุมชนมีการรวมตัวเพื่อแก้ปัญหา ฝ่าวิกฤตการณ์ยามต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้มีอิทธิพล ขณะที่ความช่วยเหลือของภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึง

กลุ่มกิจกรรมที่ชุมชนริเริ่มขึ้น ล้วนสะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ชุมชนสามารถสรุปจากบทเรียนที่ผ่านมาว่า เป็นวิถีที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองมากที่สุด ปัจจุบันกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าบ้านเปร็ดในได้ขยายขอบเขตสู่กิจกรรมด้านการศึกษา และขยายสู่เครือข่ายประมงพื้นบ้านเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป ......../..

 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667