(15 พ.ค.) นายสมชาย จริยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะรวม 5 ท่าน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลตะกาง เพื่อประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยมีนายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกาง พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุประจำตำบลร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลตะกาง เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีและเครือข่าย ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งร่วมมือกันลดมลพิษจากขยะพลาสติก โดยการจัดการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินการ และกิจกรรมในเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ที่ผ่านการประเมินอยู่ใน 3 ระดับ คือ ระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667