น.อ.สุพน ปราบภัย (ร.น.) หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นำปราชญ์ชาวบ้าน อ.บัณฑิต กูลพฤกษี แนะแนว ให้ความรู้ สอนทำน้ำหมักจุรินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้เกษตรกรใช้ลดต้นทุนการผลิตและลดสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

อ.บัณฑิต กูลพฤกษี ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

น.อ.สุพน ปราบภัย (ร.น.) หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า การนำปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่เกษตรกรอำเภอเกาะช้างในครั้งนี้ เกิดจากโครงการ 3 ประสานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดขึ้นเพื่อร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง"

หวังสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด นำงบประมาณมาดำเนินการร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริให้แก่เกษตรกรอำเภอเกาะช้าง ต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667