เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พากำลังพลในโครงสร้าง กอ.รมน.จังหวัดตราด ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายพลเรือน จำนวน 46 อัตรา ชมกิจการ/ศึกษาดูงาน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

โดยมีนายอเนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และพาชมศูนย์เรียนรู้ “หนึ่งไร่ ทำจริง มีกิน ไม่จน” สถานีการเพาะพันธุ์สัตว์ปีก และนวัตกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำทำด้วยยางรถยนต์เก่ากักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อ.เมืองตราด จ.ตราด

นายอเนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด  กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตราด ได้พิจารณาให้เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด ดำเนินการโครงการกำลังใจ ภายใต้พระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ผู้ต้องขังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในเรือนจำ

ซึ่งวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจได้รับกำลังใจและสามารถนำความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ ภายหลังจากพ้นโทษและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระดำริ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอย่างยั่งยืน ตามหลักทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ เป็นแนวทางหลัก

ซึ่งพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำมีสายน้ำไหลจากที่สูงตลอดเวลา การขุดบ่อทำแก้มลิงและสร้างฝายชลประทานชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อกักเก็บและน้ำชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงดิน พื้นที่เกิดความชุ่มชื้น ระบบนิเวศดีขึ้น และยังช่วยป้องกันปัญหาภัยแล้งในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทางด้านเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ อีกทั้งผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงานได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์  สืบต่อไป ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667