ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ ได้พิจารณาให้เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด ดำเนินการโครงการกำลังใจ ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เพื่อให้ผู้ต้องขังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในเรือนจำ

ซึ่งวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจได้รับกำลังใจและสามารถนำความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ ภายหลังจากพ้นโทษและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชดำริ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอย่างยั่งยืน

ตามหลักทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กภายในเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแนวทางหลัก ซึ่งพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำมีสายน้ำไหลจากที่สูงตลอดเวลา

การขุดบ่อทำแก้มลิงและสร้างฝายชลประทานชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงดิน พื้นที่เกิดความชุ่มชื้น ระบบนิเวศดีขึ้น และยังช่วยป้องกันปัญหาภัยแล้งในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทางด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ อีกทั้งผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงานได้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนารถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ สืบไป ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667