“เสื้อเทา กระเป๋าเขียว” เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) ที่อาสาสมัครทุกคนใช้สวมใส่เมื่อต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมหรือโครงการภายใต้การจัดของมูลนิธิ พอ.สว. ดังนั้น หากพบเห็น “หมอกระเป๋าเขียว”ที่ใด แสดงว่าชาวบ้านในละแวกนั้น ย่อมพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นผลพวงจากการเจ็บป่วย

นับตั้งแต่ปี 2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ชนบทห่างไกลในหลายพื้นที่ ทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้น เมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จฯ เสมอ จวบจนปี 2512

จึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น ซึ่งปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร

ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อทรงสืบสานพระปณิธาณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการทรงช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น “คนชายขอบ” ของประเทศ ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดี เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อบรรเทาทุกข์จากอาการเจ็บป่วยของประชาชนพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และประสบความยากลำบากในการไปพบแพทย์ เป็นต้น../..

ภาพ/ข่าว  หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667