(1 ต.ค.66) ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านเก่า) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านใหม่) ตามคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เฉพาะ) ที่ 136/2566 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ตำแหน่ง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ในขณะที่ นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านเก่า) เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับสูง สำหรับนายทหารเรือชั้นยศนาวาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๑๐ เดือน ดำเนินการโดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวิชาการทหารเรือ ตลอดจนวิชาการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ ต่อไป

ด้าน นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านใหม่) กล่าวว่า ขอให้กำลังพลยึดแนวทางการทำงานตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติ และยังคงเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยทหารเป็นหลัก การรู้จักหน้าที่ เสียสละ อดทน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหลีกเลี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า และแรงงานต่างด้าว การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และประการสุดท้ายการช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องเช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และภารกิจที่ได้รับการร้องขอ เป็นต้น ......

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667