(1 ต.ค.66) นาวาโท ชยพล ตันติวิท ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก (ท่านใหม่) นำกำลังพลสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติราชการชายแดนตราด ประจำปีงบประมาณ 2567 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ขึ้นตรงกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขึ้นตรงทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนอำเภอคลองใหญ่ สันปันน้ำบนเทือกเขาบรรทัด จรดน่านน้ำทะเล รอยต่อระหว่างตราด-เกาะกง เพื่อให้การป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงได้มอบหมายภารกิจให้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ป้องกันอธิปไตยแนวชายแดนทางบกและทางทะเล และป้องกันการยกพลขึ้นบกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667