(14 ธ.ค.66) นาวาเอก วรพจน์  โพธิผละ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดาบตำรวจ ธนโชติ ตั้งสงบ  ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมฯ จำนวน  120 คน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นวิทยากรพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสนาและพระมหากษัตริย์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ตำรวจสันติบาลจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถเป็น แบบอย่างในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเป็นแกนนำในการสร้างความตื่นตัวให้เกิดพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ....../..

   

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667