วันที่ 11 มกราคม 2566 พลเรือโท สุรศักดิ์ สิงขวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญ เรือใน มชด. จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย ร.ล.ศรีราชา เรือ ต.83 เรือ ต.232 ณ ท่าเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด และเรือ ต.269 ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ พร้อมให้โอวาทและมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ หน้าที่สำคัญที่จะต้องยึดมั่น คือการบรรลุภารกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..../..

#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future