(24 พ.ค.62) นาวาเอก ชวเลิศ​  เลขะวัฒนะ รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึก โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ของชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 49 บ้านทับทิมสยาม​ 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

นาวาเอก ชวเลิศ​  เลขะวัฒนะ รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 กล่าวว่า  โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่เป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์การปฏิบัติการที่ 1  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

เกิดจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล การค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 6 สาระของการฝึกอบรมประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างการฝึกอบรม เยาวชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคม ในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667