เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมคณะนายทหาร กอ.รมน.ตราด ลงพื้นที่เกาะช้างตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยมีนายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเจ้าหน้าที่อุทยานฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างในครั้งนี้ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและประสานการปฏิบัติงาน ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงพิเศษ เช่น การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การบริหารวิกฤตการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย เป็นต้น ……../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667