พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.กปช.จต/ผบ.นย.) กองทัพเรือ  มอบหมายให้ พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รอง ผบ.กปช.จต.(นว.) และคณะ ฝ่ายอำนวยการ กปช.จต. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ( มชด./1) และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

โดยมี น.อ.ประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการฐานส่งกำบังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ฐตร.ทรภ.1) และ น.อ.สืบสันต์ เรียนรู้ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (ผบ.มชด./1) ให้การต้อนรับและนำคณะสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งขึ้นแท่นรับความเคารพ ให้โอวาท มอบของเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ และเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ มชด./1 ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับ กปช.จต. หรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ในด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยมีผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการใช้กำลัง

และควบคุมบังคับบัญชากำลังทหาร, ตำรวจ ตชด, อาสารักษาดินแดน, ราษฎรอาสาสมัครและกำลังอื่น ๆ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เป็นต้น .../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

ฮิต: 2136