เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่หอประชุมอำเภอแหลมงอบ น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พื้นที่อำเภอแหลมงอบ

โดยมี น.อ.สุพน ปราบภัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้   มีประชาชนในอำเภอแหลมงอบ  12  หมู่บ้าน จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอแหลมงอบ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดกิจกรรมการอบรม (สานเสวนา) ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคีปรองดอง และเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอันเป็นหนทางนำไปสู่ความมั่นคงของชาติ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซึ่งผ่านการอบรมวิทยากรขุนด่านจาก ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 อีกด้วย ......./..ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667