พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โดยมี ร.ท.ถิรวัฒน์ ถาวร หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคิรีวิหาร สมเด็จพระวันรัตอุปถัมป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชำราก ผู้นำชุมชนและคณะครู,นักเรียน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนคิรีวิหาร สมเด็จพระวันรัตอุปถัมป์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ละลายพฤติกรรม การรับรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกัน ปัญหาวัยรุ่น การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเทิดทูนสถาบันหลัก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาโซเชียล การกู้ชีพฉุกเฉิน กิจกรรมกตัญญู การรายงานข่าวสาร แผนที่ความคิด การสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

และการทดสอบกำลังใจ ด้วยการฝึกแบบทหาร จากทีมวิทยากรชุดกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 ที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ซึ่งเป็นแผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้เด็กๆผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และพลังสำคัญใน การสร้างพลังแห่งการร่วมมือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน/----


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667

ฮิต: 655