พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

.be

เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นาวาเอกอุชลิต นิงสานนท์ รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ของชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  

ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ หอประชุมโรงเรียนคิรีวิหารสมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายอำเภอเมืองตราด ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชำราก ผอ.โรงเรียนคิรีวิหารพระวันรัตอุปถัมภ์ ผอ.โรงเรียนคีรีเวสรัตเพียรอุปถัมภ์ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและร่วมมอบวุฒิบัตรโครงการฯดังกล่าว

 

นาวาเอกอุชลิต นิงสานนท์ รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 กล่าวว่า  โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่เป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์การปฏิบัติการที่ 2  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

เกิดจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล การค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 9 สาระของการฝึกอบรมประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างการฝึกอบรม เยาวชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคม ในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

ฮิต: 683