พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562  ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านมุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ซึ่งทางจังหวัดตราด

โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่ตำบลแสนตุ้ง เข้าร่วมการฝึก จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายพีรวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง ผกก.สภ.เขาสมิง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การผนึกกำลัง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด  โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหมู่บ้าน

เพื่อร่วมกัน พัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยเน้นให้ประชาชนร่วมมีบทบาทในการคิด ทำ และร่วมแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านตนเอง ทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเป็นการฝึกพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  /...

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

 

ฮิต: 347