.be

(27 มิ.ย.62) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี น.อ.พัฒนพงษ์ นุชนารถ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดโครงการฯในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด จำนวน 220 คน

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 220 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน มีความปรองดองและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมอันทำให้เกิดความสงบสุข เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน การจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรขุนด่าน จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1  และได้รับการสนับสนุนการจัดสถานที่และผู้เข้ารับการอบรม จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667