.be

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ร.อ.อุดม ฟักเทพ จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ตราด พร้อมด้วย พ.จ.อ.กิรติ อาบสุวรรณ จนท.ธุรการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง จ.ตราด, จัดหางาน จ.ตราด, ประมง จ.ตราด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ตราด, ประกันสังคม จ.ตราด และ ตำรวจน้ำแหลมงอบ ออกตรวจเรือประมงในพื้นที่ อ.แหลมงอบและ อ.เกาะกูด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

ร.อ.อุดม ฟักเทพ จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ตราด กล่าวว่า น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รอง ผอ.รมน.ตราด มอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ทำการตรวจเรือประมงและแรงงานน่านน้ำจังหวัดตราด เป็นเรือประมง จำนวน 3 ลำ ลำแรกชื่อเรือ พ.พรประเสริฐ 1 ประเภทเรือ อวนล้อมจับปลากะตัก แรงงานไทย 2 คน กพช.34 คน

ลำที่สองชื่อเรือ ภ.โชคดนัยนาวี ประเภทเรือ อวนลากคู่ แรงงานไทย 1 คน เมียนมาร์ 14 คน  และลำที่สามชื่อเรือ ภ.โชคดนัยนาวี 5 ประเภทเรือ อวนลากคู่ แรงงานไทย 2 คน เมียนมาร์ 1 คน รวมผลการตรวจสอบเรือประมง จำนวน 3 ลำ ตรวจแรงงานทั้งสิ้น จำนวน 54 คน (เป็นแรงงานไทย 5 คน, กพช. 34 คน, เมียนมาร์ 15 คน) ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ......./..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667