.be

เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 533 บ้านท่าเส้น น.อ.สุทธิชาติ ธนูสิงห์ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ พร้อมด้วย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ และคณะนายทหาร นำกำลังพลปฏิบัติการในสนามทุ่นระเบิดให้การต้อนรับ

พ.อ.สำเร็จ เนียมศรี หน.สปป.ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังบรรยายสรุปจาก หน.ชุดปฏิบัติงานและเข้าร่วม QC แบบมีส่วนร่วมพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ ในการตัดสินใจยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัย โดยมี น.อ.พัฒนพงษ์ นุชนารถ (ร.น.) ผอ.สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.เมืองตราด กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมสังเกตการณ์

น.อ.สุทธิชาติ ธนูสิงห์ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ เป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ปราศจากทุ่นระเบิด กำลังพลและประชาชนปลอดภัย เป็นที่พึ่งและช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุ่นระเบิดมี จำนวน 27 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 2,557 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย ทางด้านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตั้งแต่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ลงไปถึงอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมได้ 409,200,000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน และมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวม 61 หมู่บ้าน ในจังหวัดจันทบุรี 2 อำเภอ จำนวน 18 หมู่บ้าน และจังหวัดตราด 3 อำเภอ จำนวน 43 หมู่บ้าน

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ มีภารกิจในการดำเนินการปรับลดพื้นที่อันตราย ด้วยการสำรวจ เก็บกู้ กวาดล้าง ทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อทำให้ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด หมดจากพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ในด้านการดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ

ได้จัดกำลังเข้าทำการสำรวจพื้นที่อันตรายต้องสงสัย และติดตั้งเครื่องหมายแจ้งเตือนอันตรายไว้ล้อมรอบพื้นที่อันตราย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เกิดความตระหนักรู้ และเพิ่มความระมัดระวัง หากต้องเข้าไปทำกิจกรรมใดๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ได้ติดตั้งแสดงเครื่องหมายแจ้งเตือนไว้ เป็นต้น ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667