พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

.be

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นที่ พมพ.กปช.จต./ผบ.กปช.จต.เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ พมพ.กปช.จต. และหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี 2562 

เพื่อให้คณะกรรมการและหน่วยงานความมั่นคง ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี 2562 และแผนการดำเนินงานของจังหวัดในปีต่อไป โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รอง ผวจ.ตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล นายอำเภอเมืองตราด นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด และปลัดฝ่ายความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ

พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นที่ พมพ.กปช.จต./ผบ.กปช.จต.กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เป็นการบูรณาการงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มุ่งขจัดและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงหรือพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง โดยใช้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

การป้องกันประเทศ รวมทั้งแผนหลักที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ในระยะเวลา 3 ปี ( พ.ศ.2562 – 2564 ) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะได้ให้ความร่วมมือด้วยการให้ความสำคัญในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ( พ.ศ.2562 – 2564 ) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป.../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667

ฮิต: 919