พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น.อ.อุชลิต นิงสานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4)

โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะนายทหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมและปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ด่านเก่า-เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด

น.อ.อุชลิต นิงสานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 กล่าวว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมอย่างกว้างขวาง  ความก้าวหน้าด้านการสื่อสารทำให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวและตื่นตัวร่วมรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายภาค 1 ส่วนแยก 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด 

ได้จัดการอบรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนพื้นที่ ในการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักการประสานงาน รู้จักการทำงานร่วมกัน และเกิดความรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นเครือข่ายมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ต่อไป ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667

 

ฮิต: 933