.be

(9 ต.ค. 62)  พล.ต.ชัยยา จุ้ยเจริญ  ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนายขวัญชัย  ทองดี ประชาชนหมูที่ 7 บ้านอิเร็ม  ตำบลประณีต  อำเภอเขาสมิง หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยจนแล้วเสร็จ เป็นการดำเนินการตามโครงการ “ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในกรุงเทพมหานคร และ 26 จังหวัดภาคกลาง” 

ซึ่งกองทัพภาคที่ 1  ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 19 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี พล.ต.หทัยเทพ  กีรติอังกูร  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19  พล.ต.รังษี  กิติญาณทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด น.อ.ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตลอดจนข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

สำหรับการส่งมอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในกรุงเทพมหานคร และ 26 จังหวัดภาคกลาง” ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ  ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1

โดยจังหวัดตราด มีมณฑลทหารบกที่ 19 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการนี้ รวม 3 หลัง ได้แก่ บ้านของนางอบเชย  สุขสวัสดิ์ ประชาชนชาวตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด นางสายหยุด  จันทวงศ์  ประชาชนชาวตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง  และบ้านของของนายขวัญชัย ทองดี ประชาชนชาวตำบลประณีต

ที่จัดพิธีส่งมอบในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมี ประชาชนจิตอาสา  หน่วยทหาร  ข้าราชการพลเรือน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านให้เรือนจนเสร็จสมบูรณ์ /....

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667