(5 พ.ย. 62) ที่กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พล.ร.ท. สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังกำลังพล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน (มชด./1) และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) โดยมีกำลังพลในสังกัดรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

สำหรับการบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในครั้งนี้เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในพื้นที่จังหวัดตราด อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังได้หารือร่วมกับนายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราด และกลุ่มชาวประมงในจังหวัดตราด ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยกลุ่มชาวประมงในจังหวัดตราด จะได้ร่วมกันดำเนินการโดยรวบรวมปลากะตักแห้ง ปลาทูแห้ง อาหารทะเล และเกลือไอโอดีน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนที่พระองค์ท่านจะพระราชทาน มาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในภาคเหนือที่มักพบปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ต่อไป /...

 

Cr.ข่าว/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด  ภาพ/หาญศึก ฉิมพาลี