(5 พ.ย. 62) พล.ร.ท. สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางเข้าพบว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และประเด็นปัญหาทางทะเลของจังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการเดินทางหารือข้อราชการผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในครั้งนี้ เนื่องมาจากตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีการเตรียมที่จะจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในระดับจังหวัด

ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอโครงสร้างและอัตรากำลังพล รวมทั้งมีการแบ่งส่วนงาน และภารกิจของ ศรชล.ระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามการหารือร่วมระหว่างผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะในครั้งนี้ยังได้มีประเด็นหารือในเรื่องของที่ตั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงเรือ (PSCC) ตลอดจนเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติ ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับจังหวัดตราด เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่อไป /...

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667