เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พล.ร.ต.อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (กอ.รมน.จังหวัด ต.ร.) / สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (สรมน.ต.ร.)

โดยมี น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด น.อ.พัฒนพงษ์ นุชนารถ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

พล.ร.ต.อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (สรมน.ต.ร.) การปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ต.ร.)

ความคืบหน้าการจัดตั้ง สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (สรมน.ต.ร.) การดำเนินการของกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดตราด การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ประกอบอุปกรณ์ AED การประสานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น ...../.. 

                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667