ร.อ.สมยศ แก้วนาง หัวหน้าชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 (ชบข.1302) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 1 ส่วนแยก 3 จัดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕7 คน

ผลการปฏิบัติเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ มีจิตสำนึก ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ เป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการฯจาก นายประเมิน ทองพร่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดี

ร.อ.สมยศ แก้วนาง หัวหน้าชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 (ชบข.1302) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 1 ส่วนแยก 3 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเปิดฝึกอบรม เพื่อต้องการให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม/อุดมการณ์ที่ดี และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม เกิดจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมกับได้น้อมนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่างๆ โดยร่วมเป็นแกนนำเยาวชนรักถิ่น แหล่งข่าวเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขอื่นๆ ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667