เมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด พร้อมด้วย นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดประชุมตามที่ PIPO ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตราด ขอสนับสนุน จนท.สาธารณสุข ช่วยคัดกรองโควิด-19 ให้กับแรงงานประมง ตามท่าเรือต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด สาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตราด PIPO วังกระแจะ PIPO คลองใหญ่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ประมงจังหวัดตราด ประมงอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง อำเภอคลองใหญ่ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด แกนนำเรือประมงพาณิชย์ แกนนำเรือประมงพื้นบ้าน เจ้าของท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคในขณะนี้คือกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ไม่เพียงพอ มีภารกิจต้องไปประจำจุดตรวจด่านคัดกรองโควิด-19 จึงไม่สามารถสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานตรวจวัดตามท่าเรือต่างๆได้ ซึ่งเรือประมงในจังหวัดตราดและที่เดินทางมาจากที่อื่นได้มาเทียบท่า

เพื่อขนถ่ายสินค้า,อาหารทะเล และแวะเติมเสบียง ที่มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดชายทะเล และแรงงานขึ้นจากเรือไปเตร็ดเตร่ตามสถานที่ต่างๆ เสี่ยงติดเชื้อโรคโคโรน่า โควิด-19 ในส่วนของเจ้าของเรือประมง ควรมีเครื่องมือตรวจวัดไข้ติดเรือไว้ หากพบมีลูกเรือเป็นไข้ให้รีบแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่เข้าควบคุมทันที

อีกทั้งประเด็นเรื่องการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง เกี่ยวกับสาธารณสุขเรื่องการประสานคัดกรองในกรณีเจอผู้ลักลอบเข้าเมือง เบื้องต้นได้ประสานท่าเทียบเรือ แพปลา เรียบร้อยในเรื่องขอความร่วมมือ และขยายผลในอีกหลายท่าเรือ เรือทุกลำที่อยู่ในระบบการเทียบท่าผ่าน PIPO ทั้งหมด ทั้งนี้ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในเรื่องมาตรการคัดกรอง เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667