น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ“บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (ส่งเสริมอาชีพ) บ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบจังหวัดตราด ตามแผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน.) โดยมีชาวบ้านที่สนใจสร้างเสริมอาชีพเข้าร่วมอบรมการทำหมวกงอบใบจาก จำนวน 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพในช่วงวิกฤติโควิด-19 

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอด เพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ............./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667