นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นายพสวัตน์  โชติวัตพงษ์ชัย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว  และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เริ่มทำการสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2540 โดยสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ - เขาไฟไหม้) มีเนื้อที่รับผิดชอบ 123,700 ไร่ หรือประมาณ 197.92 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ ตามแนวเทือกเขาตลอดชายแดนไทย - กัมพูชา สภาพป่ามีความสมบูรณ์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ และในปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในละนอกพื้นที่ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงภารกิจการป้องกันและรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย ......../...

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667