เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ท่านเก่า) พร้อมด้วย น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ท่านใหม่) และ น.อ.ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด น.อ.สุชาติพงศ์  อัมระรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด  น.อ.ฤชา  อินทรโท่โล่ ฝ่ายเสนาธิการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

เดินทางสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโยธานิมิต หลังจากนั้นเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตราด ณ ศาลหลักเมืองตราด และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ก่อนเข้าห้องประชุมรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชาตามสายงาน กอ.รมน. ณ ห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร)

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ  นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด โดยมีอำนาจหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม และ ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่ ครม. สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นต้น  ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667