(5 ต.ค.63) ที่หน้ากองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด โดย น.อ.ประกิต เอี่ยมสะอาด (ท่านเก่า) ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับ น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพลฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เข้าร่วมในพิธีฯ

น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด (ท่านใหม่) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับตำแหน่งอันสำคัญ มีความมุ่งหวังในทุกด้านให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจาการร่วมมือร่วมใจของกำลังพลทุกคน สำหรับ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  

มีหน้าที่ ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ กับหน่วยกำลังพลของกองทัพเรือ ที่มาปฏิบัติการบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของอ่าวไทย และเป็นฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ อีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติราชการของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ..../..

 ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667