(๒๗ ต.ค.๖๓) พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคผลการปฏิบัติในปี งป.63 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงาน งป.64 โดยมี น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 และกำลังพลให้การต้อนรับ โดยในเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะฯ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เข้าพบ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อปรึกษาข้อราชการ

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ตรวจเยี่ยมที่ตั้งสำนักงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

และในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมที่ตั้งสำนักงาน สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667