เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเรือตรี สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำใจ และทดสอบความพร้อมของเรือ ในบังคับบัญชาของกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ ให้การรับรองและต้อนรับ โดย นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑
 
 
และ นาวาโท เอกราช สารคำ เสนาธิการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทน นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ “ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด ๒๔ ชม. พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่พี่น้องประชาชน ให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ"
 
..............................
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
 
 Cr.ภาพ/ข่าว ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑