เมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยมี น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด ผู้แทน นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด/ผอ.รมน.จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งนายสําเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะครู อาจารย์ นำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ​ เพื่อรณรงค์ป้องกันและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย ให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติด จึงต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน ที่จะเป็นพลังแผ่นดินในอนาคต โดยเป็นนโยบายของกองทัพเรือ ที่ไม่ต้องการให้เยาวชนไทยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จึงให้งบประมาณกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากเยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667