น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด พร้อมด้วย น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ น.อ.สุชาติพงศ์ อัมระรงค์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ

และมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งด่านตรวจบ้านนาแกลง ตำบลประณีต เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กับ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด กล่าวว่า ภายใต้การอำนวยการของ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด,สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง,ปลัดอำเภอเขาสมิง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ทำการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตราด โดยทำการวัดอุณหภูมิและตรวจเช็คใบอนุญาตการเดินทางข้ามจังหวัดจากหน่วยงานต้นสังกัด ห้างร้านบริษัท หรือได้รับอนุญาตจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นติดตัวมาด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง .../

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667