น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน.ตราด ลงพื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปี 2562 และติดตามดูผลการปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง การป้องกันและจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยมี นายวรพงษ์ ผ่องจิตร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 บ้านคลองมะนาว และ ตร.1 (คลองสะตอ) และคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  ณ ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) พร้อมทั้งตรวจสอบการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 แปลง 60 ไร่

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกหลายแห่งที่ถูกบุกรุกจากนายทุน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจยึดไว้หลายแห่งและยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี หากคดีความสิ้นสุดก็จะต้องทำการประกาศให้เจ้าของเข้าทำการรื้อถอนและถูกดำเนินคดี

แต่หากไม่ทำการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เข้าทำการรื้อถอน ในส่วนพื้นที่ๆทำการรื้อถอนไปทั้งหมดจะต้องรีบทำการปลูกป่าทดแทน โดยจะเน้นการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อคืนสภาพให้ป่ากลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลาน โดยการสำรวจตรวจสอบสภาพป่าที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2562 ในครั้งนี้ พบว่าต้นไม้ที่ปลูกทดแทนเจริญเติบโตดี สภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ /...

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667