เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ) ผู้เพาะปลูกกาแฟ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่

โดยมี นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอบ่อไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม พัฒนาการอำเภอบ่อไร่ เกษตรอำเภอบ่อไร่ และเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟ จำนวน 30 คน ร่วมในกิจกรรมสานเสวนาฯในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟ ถึงปัญหาการเพาะปลูก กลไกการตลาด การจำหน่ายผลผลิตเมล็ดกาแฟ รวมถึงการรวมกลุ่มผู้เพาะปลูกกาแฟให้มั่นคง โดยในครั้งนี้ได้วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มราคาสินค้า

การรวบรวมผู้เพาะปลูกกาแฟเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน อีกทั้งการจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้มอบพันธุ์กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า และปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วย ........../...


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667