( 15 มี.ค.64) นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก ฤชา  อินทรโท่โล่  ฝ่ายเสนาธิการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ/หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดตราด

จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (การเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้นำชุมชนจากอำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ จำนวน 65 คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน 

รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชน รับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสารของประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ และเพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก …../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667