วันนี้ (16 มี.ค.64) เวลา 09.00 นาฬิกา พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เดินทางเยี่ยมกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด / สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

โดยมี นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติห้วงเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด

รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด /สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาช่วยเหลือ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในระดับจังหวัด การประชาสัมพันธ์หน่วยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเยี่ยมกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยในสังกัดพื้นที่จังหวัดตราด ต่อไป ...../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667