(21 เม.ย.64) น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ต.อุดม ฟักเทพ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ/หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายสุเมธ ตะเพียนทอง รอง หน.ชุดวิทยากรขุนด่านฯ และคณะฯ ลงพื้นที่มอบเสื้อและหมวกให้กับ นายนณภ์ไสว ภู่ทนิน กำนันตำบลวังกระแจะ และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการจัดตั้ง อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ประจำอำเภอเมืองตราด ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๕ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด กล่าวว่า อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) เป็นกลุ่มประชาชนอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยในการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันการเผยแพร่และการป้องกันการติดเชื้อของประชาชน และภาพรวมของการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วน อาทิเช่น ทหาร, ตำรวจ, พลเรือน ภายใต้การกำกับภาพรวมของทางจังหวัดตราดในการบริหารพื้นที่ เพื่อให้ดูแลพื้นที่ชายแดนไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรอง โดย อส.กร.มีหน้าที่ช่วยกันบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัย,ปลอดเชื้อด้วยมาตรการต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทัน รู้จักป้องกันตนเอง และติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อ ด้วยกลไกมวลชนของกองทัพบก เป็นต้น ……/..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667