วันนี้ (12 พ.ค.64) ณ ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม (ร.น.) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปี 2564

และติดตามดูผลการปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง การป้องกันและจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 คลองห้วยแร้ง และ ตร.4 ด่านชุมพล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาป่าฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง และพาลงพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด เพื่อตรวจดูสภาพผืนป่าที่ชุมชนขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนไว้ใช้สอยต่อไป

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกหลายแห่งที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจากนายทุน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจยึดไว้หลายแห่งและยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี หากคดีความสิ้นสุดก็จะต้องทำการประกาศให้เจ้าของเข้าทำการรื้อถอนและดำเนินคดี

แต่หากไม่ทำการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เข้าทำการรื้อถอน ในส่วนพื้นที่ๆทำการรื้อถอนไปทั้งหมดจะต้องรีบทำการปลูกป่าทดแทน โดยแปรสภาพเป็นป่าชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า โดยจะเน้นการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อคืนสภาพให้ป่ากลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของความอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลานสืบไป ../…

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667