เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาเอก สุชาติพงศ์  อัมระรงค์  รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ

ร่วมบูรณาการกับ แรงงานจังหวัดตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, ประกันสังคมจังหวัดตราด และตรวจคนเข้าเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยสุ่มตรวจสถานประกอบการตามแผนฯ จำนวน ๖ แห่ง

ดังนี้  ๑) Crown View Beach รีสอร์ทเกาะช้าง, ๒) คชา รีสอร์ทแอนด์สปา เกาะช้าง, ๓) ร้านอาหาร เกาะช้าง Seafood, ๔) Koh Chang Paradise Resort & Spa, ๕) Centara Koh Chang Tropicana Resort & Spa และ ๖) โรงน้ำดื่ม ลากูน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานประกอบการเป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)......./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667