วันนี้ (2 ก.ย.64) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายพลเรือน)

น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) นายณรงค์ เทพเสนา ปลัดจังหวัดตราด/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัดตราด และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวในที่ประชุมว่าได้สั่งการให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตราด ยกเลิกด่านนาแกลง อำเภอเขาสมิง ด่านคลองลึก-หนองบอน อำเภอบ่อไร่ พร้อมทั้งมอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดตราด เร่งฉีดวัคซีนประชาชนและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ให้ครบ 100% เพื่อเร่งผลักดันการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

อีกทั้งมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆออกช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง อีกทั้งเร่งผลักดันช่องทางการค้าบ้านท่าเส้น-ทมอดา ตามที่หอการค้าจังหวัดตราด ต้องการให้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวเสริมอีกว่า กอ.รมน.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน เป็นต้น ......./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667