เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ร่วมกับ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด (ประจำตำบลบางปิด) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓๐ ถุง ณ บ้านเลขที่ ๗๕/๗ หมู่ ๓ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667