เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ อำเภอบ่อไร่, ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอบ่อไร่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667