เมื่อวันที่ (๒๑ ก.ย.๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - ธิดาของกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑

ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ. ๑ กล่าวในโอวาทตอนหนึ่งว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันนี้ผมขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ขอให้นำไปใช้ในการศึกษา อดทน มีวินัยเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง ขอให้ผู้ปกครองส่งเสริมการศึกษาทุกด้านให้เกิดสติปัญญา

และหวังว่าทุกคนจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป และในโอกาสที่มีผู้เกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง ๔ นายที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการกันมา หลังจากนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ จะช่วยเหลือดูแลก็ให้แจ้งมา”

ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เป็นหน่วยขึ้นตรงของทัพเรือภาคที่ ๑ มีภารกิจหน้าที่ ส่งกำลัง ซ่อมบำรุงและให้การสนับสนุนด้านต่างๆกับหน่วยกำลังของกองทัพเรือ ที่มาปฏิบัติการบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของอ่าวไทยและเป็นฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือตลอดมา ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667