เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ น.ท.ศิริพงษ์ เวทการ หัวหน้ากองโรงงานฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่กักตัว เนื่องจากการสัมผัสและใกล้ชิดผู้ป่วย COVID - ๑๙ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ซอยท่ากระดาน ม.๖ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...../..

ภาพ/ข่าว กพร.ฐ.ตร.ทรภ.๑