เมื่อเวลา ๐๙.๕๐ น. วันเสาร์ที่ ๙ ต.ค.๖๔ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ หาดเล็ก เพื่อรับทราบภารกิจการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และข้อเสนอแนะ โดยมี น.ท.ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ หาดเล็ก

นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุป ณ ที่ตั้งหน่วย ฉก.นย.๑๘๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสำรวจหลักเขตแดนที่ ๗๑ บ้านเขาวงค์ และหลักเขตแดนที่ ๗๓ บ้านหาดเล็ก โดยมี น.อ.ยอดทนง พัดประดิษฐ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ตราด ให้การต้อนรับฯ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ต.ค.๖๔ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ

โดยมี น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ที่ตั้งหน่วย ชค.ทพ.นย.๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และสำรวจพื้นที่จุดตรวจบ้านคลองลึก รอยต่อจังหวัดจันทบุรี-ตราด ฐานแยกปะอา ฐานแยกเนิน 400 บ้านมะม่วง ฐานแยกคลองปูนเปียก

เมื่อเวลา ๐๙.๕๐ น. วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ

โดยมี น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุป ณ ที่ตั้งหน่วย ชค.ทพ.นย.๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธิน ร้อย.ทพ.นย.๕๓๔ บ้านคลองขุด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า/หมอกควัน การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี

กำลังพลทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือได้ว่า “เราลงเรือลำเดียวกัน เราคือครอบครัวเดียวกัน” ประการสำคัญ การเร่งป้องกัน รักษา และฟื้นฟู กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้ผ่านพ้นวิกฤต โดยเร่งฉีดวัคซีนให้กับกำลังพล และครอบครัว ครอบคลุมครบทุกนาย การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามหน่วยให้เป็นวงรอบ การช่วยเหลือแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

 

การช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การดูแลสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างกำลังพลให้มีความรัก ความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงาน และกองทัพเรือ เป็นต้น ....../..


Cr.ภาพ/กพร.ฉก.นย.ตราด ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667