(11 พ.ย.64) พลโท กนิษฐ  ชมะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

โดยมี นาวาเอก นิสิต ร่วมพุ่ม ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมด้วย นาวาเอก ชัยวัฒน์ สุวรรณสุทธิ์ รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือฯ และกำลังพลฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงเวลาที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2 ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและต้องการทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภาคสนามของกำลังพลด้านจันทบุรีและตราด

อีกทั้งได้มอบนโยบายให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้พิการ โดยให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี อีกทั้งให้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ นปท.ทร./นปท.2

ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยจากทุ่นระเบิด หากพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิด “เมื่อเจอ อย่าจับ จดจำ รีบแจ้ง”โดยให้แจ้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประสานหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้การช่วยเหลือเก็บกู้ต่อไป ......./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667